O nas

Atuty naszego przedszkola

 • wykwalifikowana, odpowiedzialna i kreatywna kadra z wysoką kulturą osobistą gwarantująca dzieciom i ich rodzicom wysokie poczucie bezpieczeństwa
 • bogata gama zajęć dodatkowych: umuzykalniające, gry na instrumentach tradycyjnych i egzotycznych, nauka tańców z całego świata, gimnastyka korekcyjna, język angielski z lektorem, bajkoterapia, zajęcia plastyczne, zajęcia logopedyczne i terapeutyczne, warsztaty kulinarne i artystyczne, warsztaty ekologiczne oraz teatrzyki i koncerty.
 • kształtujemy w przedszkolakach prawidłowe nawyki, takie jak poranne gimnastykowanie się czy dbanie o zdrowe odżywianie
 • bogaty program muzyczny
 • kolorowe, nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne i terapeutyczne
 • własny ogród
 • pyszne, zdrowe posiłki przygotowywane przez firmę cateringową uwzględniające diety dzieci
 • stwarzamy warunki do wspólnego z rodzicami wychowania i edukowania dzieci przez spotkania z ciekawymi ludźmi oraz rozmowy indywidualne
 • pomagamy dzieciom poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat i ludzi
 • w każdym miesiącu widowisko teatralne lub audycja muzyczna w przedszkolu
 • imprezy międzypokoleniowe – uroczyste rozpoczęcie roku, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, itp.

bird3

Metody pracy

Przedszkole o profilu muzycznym, z głównym naciskiem nie na suchą naukę, ale na stymulowanie rozwoju dzieci poprzez różnorodne zajęcia muzyczne, muzyczno-ruchowe, językowe i plastyczne. Podstawą programu wychowawczo-edukacyjnego jest edukacja przez muzykę. Muzyka bowiem stanowi w nim oś integrującą wszystkie działania edukacyjne.
W pracy przedszkola wykorzystywane są elementy różnorodnych metod pedagogicznych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi dziecka, przy położeniu nacisku na kreatywność i rozwijanie zdolności i talentów dzieci.

Zajęcia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem zasad Carla Orffa i Jacquesa Dalcroze’a, czyli edukacja muzyczna oparta na ruchu, śpiewie i grze na prostych instrumentach perkusyjnych, to edukacja kierowana nie tylko do dzieci uzdolnionych muzycznie, ale do wszystkich dzieci, jej głównym celem jest kształcenie przyszłych odbiorców muzyki.

Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz to metoda aktywizowania rozwoju psychomotorycznego, należy do metod edukacji i terapii angażujących uczenie się polisensoryczne; aktywizuje funkcje uczestniczące w procesie czytania i pisania oraz współdziałanie między nimi, czyli integrację wzrokowo-słuchowo-dotykowo-kinetyczno-ruchową.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń, który ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i korygowaniu jego zaburzeń, posługiwanie się ruchem jest narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka; opracowany przez Weronikę Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka.

clouds2


Zajęcia muzyczne

Zajęcia rytmiki/zajęcia muzyczno-ruchowe są prowadzone przez nauczycielkę z wyższym wykształceniem muzycznym i pedagogicznym, a także z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi. Zajęcia te odbywają się 3 razy w tygodniu.

Podczas zajęć muzycznych wykorzystywane są metody pedagogiczne Carla Orffa, Edwarda E. Gordona, Jacquesa Dalcroze’a, a także doświadczenia wzorujących się na nich innych muzyków i wreszcie własne, kilkunastoletnie doświadczenie nauczycielki prowadzącej zajęcia, zdobyte w czasie pracy w przedszkolach Gdańska i okolic.
Zajęcia muzyczne są tak prowadzone, aby uwzględnić naturalny rytm uwagi i dekoncentracji, wzmożonej siły i jej utraty u dzieci. Takie przeplatanie zajęć trudniejszych - łatwiejszymi, intensywniejszych - łagodniejszymi, utrzymuje dzieci w ciągłym zainteresowaniu zajęciami, a w rezultacie daje wiele korzyści w postaci radosnego uczestnictwa dzieci w zajęciach i ich osiągnięć muzycznych.

Chcemy, żeby dzieci były otoczone przez dźwięk, melodię i rytm. Wrażliwość muzyczna kształtuje się od najmłodszych lat. Zanim dziecko zaczyna mówić, przejawia zainteresowanie dźwiękami, odgłosami płynącymi z otoczenia, muzyką. Dlatego wczesne uwrażliwianie dzieci na kontakt z nią przynosi efekty ogólnorozwojowe: rozwija wyobraźnię, kształtuje ogólną wrażliwość.

Tworzymy miejsce, w którym dzieci mają szansę na kontakt z muzyką dostosowaną do ich wieku i możliwości percepcji w odróżnieniu od wszechobecnego szumu informacyjnego i hałasu. Ułatwia to wyciszenie i nabycie umiejętności wyrażania uczuć również poprzez grę, ruch, śpiew i taniec.

Muzyka jest obecna nie tylko podczas zajęć rytmicznych, muzyczno-tanecznych, zajęć prowadzonych metodą E.E. Gordona czy warsztatów, ale jest stałym elementem rzeczywistości, który na co dzień towarzyszy dzieciom.

Do realizacji treści programowych wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze. Wszystkie metody pracy uwzględniają podstawową formę aktywności dziecka – zabawę.


Nadrzędnym programem w każdym przedszkolu jest podstawa programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Ponadto przedszkola mają prawo wyboru dodatkowych programów. Zarówno na świecie jak i w naszym kraju opracowano ich tysiące. Każdy ich autor twierdzi, że jego program jest najlepszy.
W naszym przedszkolu uważamy, że nie ma tylko jednego rewelacyjnego programu – w każdym są ciekawe rozwiązania i metod pracy. Czerpiemy z nich wybiórczo wiedzę i stosujemy w codziennej pracy.


W procesie nauczania personel pedagogiczny stosuje elementy metod:

1. K. Orffa – aktywne uprawianie muzyki przez śpiew i grę na instrumentach perkusyjnych
2. R. Labana – inspiracje ruchowe, nowoczesny taniec wychowawczy
3. T. Gordona – wychowanie bez porażek
4. E.E. Gordona – stymulowanie rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu
5. Dalkroza – wyrażanie muzyki ruchem, improwizacja
6. Batii Straus – aktywne słuchanie muzyki, swobodna zamiana ról w utworze muzycznym
7. Pedagogika Zabawy – wyzwala aktywność twórczą, ciekawość, ułatwia kontakt z otoczeniem
8. Metoda Dobrego Startu Bogdanowicz – uczenie wielozmysłowe, przygotowanie do nauki czytania i pisania,
9. Ruch Rozwijający W. Sherborn – świadomość własnego ciała i przestrzeni,
10. P. Dennisona – kinezjologia edukacyjna , terapia zaburzeń zwana „gimnastyką mózgu”
11. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – dziecięca matematyka
12. dr I. Majchrzak – odimienna nauka czytania,
13. J. G. Thulina – opowieść ruchowa,
14. J. Osborna – tzw. „Burza mózgów”, fabryka pomysłów
15. TPR (total physical response) – metoda reagowania całym ciałem
16. Elementy NFS (natural first steps)


Nauczycielki korzystają również z wiedzy Dyrektora Przedszkola, który jest pedagogiem i wprowadzają do pracy z dziećmi elementy:

bird4

 • muzykoterapii,
 • relaksacji,
 • bajkoterapii,
 • pantomimy,
 • choreoterapii,
 • terapii przez teatr i improwizację,
 • dramy,
 • sztuk plastycznych.

 


CERTYFIKATY