Statut

Niepublicznego Przedszkola Nutka


Podstawa prawna:

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60),
2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996),
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967),
4. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U.1991.120.526 i 527),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2015.1113),
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2017.1643),
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2017.1646),
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017.1643),
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.2017.1635),
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.2017.356).


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Przedszkole jest placówką niepubliczną.
2. Organem prowadzącym jest Niepubliczne Przedszkole Muzyczno Terapeutyczne Nutka Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000747876
numer statystyczny REGON: 381257726 numer NIP: 5871718938 zwane dalej Przedszkolem.
3. Organ prowadzący używa pieczątki j/w
4. Siedziba Przedszkola mieści się pod adresem:
Pogórze 81-198 Kosakowo, ul. Majakowskiego 1
5. Przedszkole używa nazwy: „Niepubliczne Przedszkole Nutka”. W dalszej treści niniejszego Statutu zwane jest „Przedszkolem”.
6. Przedszkole/Dyrektor posługuje się pieczęcią
„Niepubliczne Przedszkole Nutka”
Pogórze ul: Majakowskiego 1, 81-198 Kosakowo
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
3. W ramach zadań działalności edukacyjnej Przedszkole realizuje:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w Przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w Przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
4. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
5. Wobec rodziców Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w Przedszkolu,
3) na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
4) Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
6. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola,
2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie spacerów i wycieczek, co określa
Regulamin spacerów i wycieczek,
3) zatrudnianie nauczyciela i w razie potrzeby pomoc nauczyciela, które są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,
4) zatrudnianie w grupie najmłodszej pomocy nauczyciela oraz woźnej oddziałowej,
5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
7. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
8. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
9. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
10. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do Przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika Przedszkola) oraz w drodze dziecka z Przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika Przedszkola).
11. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przejmuje Przedszkole od momentu wprowadzenia dziecka do sali zajęć przez rodzica do czasu odebrania dziecka przez osobę uprawnioną.
12. Zasady bezpieczeństwa w Przedszkolu i poza nim określają regulaminy i procedury, które po konsultacjach z radą pedagogiczną oraz z radą rodziców (jeżeli została powołana) zatwierdza Dyrektor Przedszkola.

§ 3

1. Przedszkole może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
2. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się na wniosek rodziców, poparty opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są na terenie Przedszkola, w gabinecie dostosowanym do prowadzenia danego rodzaju terapii oraz innych pomieszczeniach przedszkolnych.
4. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci należy w szczególności:
1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
2) we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewnienie dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
5. Współpraca zespołu z rodzicami to:
1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 4

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do Przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
2) porad i konsultacji,
3) zajęć rozwijających uzdolnienia.
5. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń Poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6. Organizowane w Przedszkolu konkursy, turnieje, uroczystości, kółka zainteresowań, stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji.
7. Indywidualizacja pracy z wychowankiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka,
2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych dziecka,
3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania umiejętności dziecka,
4) różnicowaniu stopnia trudności i form prac podczas zajęć.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
9. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

§ 5

1. W Przedszkolu może być organizowane kształcenie, wychowanie i opieka dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Do Przedszkola mogą być przyjmowane dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeśli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w grupie z oddziałem integracyjnym.
2. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Dzieci objęte na terenie Przedszkola realizacją orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju, mogą korzystać z dowozu do i z przedszkola. Usługę tę świadczy profesjonalna firma transportowa ( transport organizuję Rodzic – składając odpowiednie dokumenty do urzędu ) .
4. Rodzice dzieci są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonym miejscu i czasie.

§ 6

1. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określone są w podstawowych dokumentach wewnątrzprzedszkolnych, które tworzą:
1) Plan pracy Przedszkola,
2) Tygodniowy rozkład zajęć,
3) Przedszkolny zestawy programów nauczania,
4) Plan doskonalenia nauczycieli,
5) Plan nadzoru pedagogicznego,
6) Regulamin pracy rady pedagogicznej,
2. Dokumenty wymienione w ust. 1, po konsultacji z radą pedagogiczną, zatwierdza Dyrektor Przedszkola.

§ 7

1. W razie wypadku podczas pobytu dziecka w Przedszkolu nauczyciel zobowiązany jest:
udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe, jednocześnie zapewniając opiekę pozostałym wychowankom,
powiadomić rodziców dziecka,
niezwłocznie powiadomić Dyrektora,
2. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i właściwego kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.
3. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez osoby uprawnione i w godzinach pracy Przedszkola.

 


ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 8

1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców (jeżeli zostanie powołana).

2. Kompetencje Dyrektora:
1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli,
3) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
4) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,
5) zapewnia, wspólnie z organem prowadzącym Przedszkole, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole i poza jego obiektem.
6) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

3. Zadania Dyrektora:
1) podanie do wiadomości pracownikom oraz rodzicom zapisów statutu Przedszkola,
2) przygotowanie dokumentacji stanowiącej podstawy organizacji pracy w Przedszkolu,
3) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli Przedszkola,
4) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
5) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
6) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Przedszkola,
7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
8) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Przedszkola oraz instytucjami lokalnego środowiska,
9) zapewnianie, wspólnie z organem prowadzącym, pracownikom właściwych warunków pracy, bhp i ppoż.,
10) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

4. W razie nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go nauczyciel, któremu zostały powierzone obowiązki.

§ 9

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
4. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz inne osoby zaproszone.
5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planów pracy Przedszkola i organizacji pracy Przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w Przedszkolu,
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) uchwalenie statutu Przedszkola,
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,
2) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy Przedszkola.
7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
8. Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
9. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane komputerowo i stanowią księgę protokołów.
11. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

§ 10

1. W Przedszkolu może działać Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców wychowanków.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców każdego z oddziałów wybrani podczas pierwszego w roku szkolnym zebrania rodziców lub po decyzji o jej powołaniu.
3. Decyzja o powołaniu Rady Rodziców następuje po uzyskaniu minimum 2/3 pozytywnych opinii rodziców przy kworum 50%.
4. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego wychowanka Przedszkola reprezentuje jeden rodzic.
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady;
3) cele, zadania i kompetencje Rady.

§ 11

1. W przypadku sporów lub konfliktów kompetencyjnych lub dotyczących zasad współpracy pomiędzy organami Przedszkola w celu wypracowania dobrego rozwiązania Dyrektor Przedszkola powołuje zespół w składzie:
1) Dyrektor Przedszkola,
2) przedstawiciel rady pedagogicznej,
3) przedstawiciel rodziców/ rada rodziców,
4) przedstawiciel organu prowadzącego.
2. Dyrektor może powołać taki zespół w każdej ważnej bieżącej sprawie Przedszkola lub w sprawie nieopisanej w niniejszym statucie. Dyrektor podejmuje decyzję po wysłuchaniu członków zespołu.
3. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto.
4. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.

 


ROZDZIAŁ IV
Organizacja Przedszkola

§ 12

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań.
2. Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25.
3. Praca dydaktyczno–wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
4. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
5. Czas trwania zajęć wynikających z podstawy programowej wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie i powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, przy czym:
a) co najmniej 1/5 czasu przeznacza się na zabawę (zabawy swobodne, przy niewielkim udziale nauczyciela),
b) co najmniej 1/5 (w przypadku dzieci młodszych 1/4) czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku itp.,
c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne,
d) pozostały czas – 2/5 czasu - nauczyciel zagospodarowuje dowolnie (w tej puli mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
6. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach:
od godziny 8 do godziny 13
7. Przedszkole jest placówką składającą się z dwóch oddziałów.
8.Przedszkole dysponuje 50 miejscami dla dzieci.
a) w przypadku dzieci objętych kształceniem specjalnym liczba dzieci niepełnosprawnych będzie zgodna z rozporządzeniem.
9. Do realizacji statutowych celów, Przedszkole posiada:
a) pomieszczenia do nauczania, wychowania i opieki,
b) pomieszczenia do zajęć terapeutycznych,
c) pomieszczenia usługowe do zajęć dodatkowych
d) pomieszczenia sanitarno-higieniczne i szatnie,
e) ogród/plac zabaw,
f) catering (firma zew.), Rodzice opłacają wyżywienie za dzieci,
10. W Przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, uzdolnienia i talenty dzieci. Ich częstotliwość i forma organizacyjna jest uzgadniana z rodzicami/radą rodziców na początku każdego roku szkolnego.
11. Zajęcia dodatkowe mogą być finansowane ze środków Przedszkola lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców. Zakres i warunki finansowania przez Przedszkole zajęć określa organ prowadzący.
12. Dyrektor Przedszkola ustala organizację i terminy tych zajęć.
13. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
14. Organizację i program wycieczek oraz imprez terenowych i kolonii dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
15. W trakcie zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych dzieci korzystają z ogrodu znajdującego się w pobliżu budynku Przedszkola.
16. Przedszkole może rozszerzyć ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i możliwości poprzez:
a) zajęcia adaptacyjne w ramach opieki dziennej dla dzieci wraz z rodzicami,
b) wydłużenie godzin pracy placówki na wniosek rodziców.
17. W sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
18. Przedszkole na wniosek rodziców może organizować naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 8 wychowanków.
19. Nauka religii odbywa się w Przedszkolu w wymiarze co najmniej 0,5 godziny tygodniowo.
20. Dyrektor Przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, ma prawo do zwiększenia liczby oddziałów jak również zmniejszenia liczby dzieci w oddziałach.
21. Przedszkole funkcjonuje cały rok. Czynne jest:
od poniedziałku do piątku od godzin 7.00 do godziny 17.00
z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych, państwowych i kościelnych.
22. Termin przerwy w działalności Przedszkola jest podawany rodzicom z wyprzedzeniem.

 


Rozdział V
Wychowankowie Przedszkola

§ 13

1. Do placówki uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
2. Na wniosek rodziców Dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie do Przedszkola dziecka, które ukończyło 2,5 roku.

§ 14

Dziecko w Przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego i zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4) poszanowania godności osobistej,
5) poszanowania własności,
6) opieki i ochrony,
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8) akceptacji takim, jakim jest,
9) aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
10) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
11) snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”,
12) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
13) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

§ 15

Przy respektowaniu praw dzieci przyzwyczajamy je do:
1) aktywności, twórczości, eksperymentowania,
2) samodzielności w podejmowaniu zadań i dokonywaniu wyborów,
3) zaradności w sytuacjach trudnych,
4) działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
5) poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
6) tolerancji, otwartości wobec innych,
7) bycia z innymi i bycia dla innych pomocnymi,
8) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w Przedszkolu – własnego i innych.

§ 16

1. Przyjęcia dziecka do Przedszkola dokonuje każdorazowo organ prowadzący lub osoba przez niego upoważniona.
2. Warunkiem rozpatrzenia prośby o przyjęcie dziecka do Przedszkola jest złożenie karty zgłoszenia dziecka.
3. Nieprzyprowadzanie dziecka do placówki w terminie 7 dni od daty podanej na karcie zgłoszenia jest równoznaczne ze skreśleniem z listy wychowanków. Wyjątek stanowi powiadomienie Przedszkola o  przyczynach nieobecności.

§ 17

Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego wychowanków. Koszt takiego ubezpieczenia pokrywa rodzic.

 


Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 18

1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i pracownicy administracyjni oraz pracownicy obsługi.
2. Dodatkowo Przedszkole może zatrudnić specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedę, oligofrenopedagoga,

§ 20

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień każdego pracownika ustala organ prowadzący w uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola. Przy podpisaniu umowy o pracę każdy pracownik otrzymuje zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień, który jest aktualizowany w miarę potrzeb.

§ 21

1. Pracownicy są zatrudniani na podstawie Kodeksu pracy i umów cywilnoprawnych.
2. Pracowników zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów Kodeksu pracy, organ prowadzący.
3. Nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu korzystają z uprawnień Karty Nauczyciela przewidzianych dla nauczycieli niepublicznych przedszkoli.
4. Inne uprawnienia pracownicze wynikają z Kodeksu pracy.

§ 19

1. Nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami.
2. Nauczyciele wykonują pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programem nauczania realizowanym w danym oddziale. Na ich podstawie prowadzą dokumentację pracy przedstawiającą rozwój dziecka.

§ 20

1. Do szczegółowych zadań nauczycieli należą:
1) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjścia do Przedszkola,
2) planowanie i wykonywanie zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych Przedszkola, w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego,
3) wspieranie rozwoju dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
4) dbanie o życie i zdrowie dzieci w czasie ich pobytu w placówce i podczas zajęć prowadzonych poza jej terenem,
5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i realizację potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w ustalony sposób, podczas pobytu dziecka zarówno w placówce, jak i poza jej terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.,
6) stosowanie odpowiednich metod wychowania, nauczania i opieki,
7) współdziałanie ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.,
8) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
9) wytwarzanie w Przedszkolu rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci,
10) współdziałanie z rodzicami w sprawach dotyczących wychowania, nauczania i opieki,
11) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z przyjętymi w Przedszkolu zasadami.
12) planowanie własnego rozwoju zawodowego i podejmowanie działań na rzecz systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
13) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
14) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
15) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
16) realizacja zaleceń organów kontrolujących Przedszkole,
17) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.
2. Do zadań pedagoga i psychologa w Przedszkolu należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dziecka,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecka,
5) wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z potrzeb wychowawczych i edukacyjnych.
3. Do zadań logopedy należy:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków,
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla wychowanków i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy wychowanków i eliminowania jej zaburzeń,
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków,
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Do zadań oligofrenopedagoga należy:
1) realizowanie zadań rewalidacyjno-opiekuńczych w grupie dzieci ze specjalnymi potrzebami zgodnie z indywidualnymi orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej i podstawą wychowania przedszkolnego, celami zawartymi w programach przyjętych w Przedszkolu do realizacji oraz w Statucie Przedszkola,
2) wykonywanie swoich obowiązków w czasie i miejscu określonym przez Dyrektora Przedszkola,
3) współpraca z innymi pracownikami pedagogicznymi Przedszkola oraz specjalistami,
4) obowiązek przestrzegania tajemnicy służbowej,
5) wdrażanie dzieci do samodzielności możliwej do osiągnięcia, rozwijanie ich zainteresowań, kształtowanie pożądanych postaw,
6) uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, wynikającego z indywidualnych Planów Doskonalenia Zawodowego,
7) tworzenie indywidualnych programów wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi IPET,
8) ścisła współpraca z rodziną dziecka, wspomaganie jej swoją wiedzą (pedagogizacja), planowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

§ 21

Nauczyciel ma prawo do:
1) tworzenia i realizowania autorskich programów w uzgodnieniu z radą pedagogiczną i za zgodą Dyrektora,
2) decydowania o stosowanych metodach oraz środkach dydaktycznych,
3) korzystania z pomocy wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

§ 22

Nauczyciele otaczają opieką każdego z wychowanków i utrzymują indywidualny kontakt z rodzicami w celu:
1) poznania i uwzględniania potrzeb rozwojowych dzieci,
2) udzielania rodzicom wsparcia i pomocy w sprawach wychowawczych,
3) udzielania informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,
4) włączania rodziców w działalność Przedszkola.

§ 23

Informacji na temat dziecka nauczyciel może udzielić tylko rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.

§ 24

1. Nauczyciele odpowiadają za jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, jej wyniki oraz za bezpieczeństwo dzieci powierzonych ich opiece.
2. Nauczyciel jest zobowiązany:
1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu,
2) nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi, informując o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
3) niezwłocznie przerwać i wyprowadzić dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć,
4) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć,
5) nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
6) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy,
7) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu,
8) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci,
9) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku,
10) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora Przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych,
11) nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, ogród) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia,
12) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
3. Nauczyciel - instruktor, trener, specjalista, prowadzący dodatkowe zajęcia odpowiada za:
1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci,
2) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za ich jakość,
3) dobro Przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie.

§ 25

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci nauczyciele:
1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka,
2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną,
4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w Przedszkolu.
2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.
3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:
1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem jednotygodniowym,
2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,
3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym,
4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich.
4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:
1) wywiad z rodzicem i dzieckiem,
2) kartę obserwacji rozwoju dziecka,
3) analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
5. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną i pedagogiczną.
6. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość:
1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem Przedszkola, programem Przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z programem wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych),
2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających,
3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie,
4) konsultacje indywidualne 1 raz w miesiącu,
5) zebrania ogólne z rodzicami co najmniej 2 razy w roku.

§ 26

1. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy:
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Przedszkola,
2) utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
3) współdziałanie z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
2. Obowiązki pomocy nauczyciela obejmują spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycielkę oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia a mianowicie:
1) pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej,
2) wspieranie dzieci w czynnościach samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do toalety, myciu rąk),
3) przygotowanie do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci,
4) uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,
5) organizowanie wypoczynku dzieci i czuwanie nad nim (grupa młodsza),
6) utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału,
7) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków,
8) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia Przedszkola,
9) przestrzeganie obowiązujących w Przedszkolu regulaminów i zarządzeń.
3. Każdy z pracowników zna i respektuje Konwencję Praw Dziecka.

 


Rozdział VII
Wychowankowie Przedszkola i ich Rodzice

§ 27

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
3) terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu,
4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
5) współdziałania z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,
6) podjęcie decyzji o ubezpieczeniu dziecka uczęszczającego do Przedszkola od następstw nieszczęśliwego wypadku, które jest dobrowolne.

§ 28

Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem wychowania, nauczania i opieki realizowanym w Przedszkolu,
2) uzyskania bieżącej, rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń dziecka,
3) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz w doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4) przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi opinii na temat pracy Przedszkola podczas spotkań osobistych, w formie pisemnej lub mailem: przedszkole-nutka@wp.pl
5) przebywania w placówce podczas uroczystości, konsultacji z nauczycielem, dyrektorem oraz brania udziału w zajęciach otwartych, po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą oddziału,
6) ubezpieczenia dziecka w grupowym ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków w Przedszkolu.

§ 29

1. Wychowankami Przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.
2. Wychowanek Przedszkola ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,
2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,
3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,
6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.
3. Wychowanek Przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu Przedszkola na miarę własnych możliwości,
2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników Przedszkola,
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
4) dbania o własne dobro, ład i porządek w Przedszkolu.

§ 30

Współpraca rodziców z Przedszkolem może odbywać się w następujących formach:
1) spotkania w celu powołania Rady rodziców,
2) zebrań grupowych,
3) konsultacji i rozmów indywidualnych z Dyrektorem lub nauczycielem,
4) pedagogizacji rodziców,
5) kącików informacyjnych dla rodziców,
6) zajęć otwartych,
7) wspólnych imprez połączonych z prezentacją umiejętności dzieci,
8) spotkań integracyjnych, festynów rodzinnych itp.

§ 31

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w placówce zgodnie z harmonogramem współpracy z rodzicami ustalonymi z nauczycielami.

§ 32

Rodzice za szczególne zaangażowanie i wspieranie pracy placówki mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list z podziękowaniem od Dyrektora i rady pedagogicznej.

 


Rozdział VIII
Środki finansowe na działalność Przedszkola

§ 33

1. Działalność placówki finansowana jest z:
1) dotacji z Urzędu Gminy Kosakowo,
2) opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu wnoszonych przez rodziców,
3) darowizn pozyskiwanych z różnych źródeł,
4) innych funduszy.
2. Formą wsparcia działalności Przedszkola mogą być fundusze unijne przekazywane w ramach projektów z funduszy UE, w tym regionalnych i ogólnych programów operacyjnych.

§ 34

Opłatę za pobyt dziecka w placówce ustala organ prowadzący. W skład opłaty wchodzą: czesne, koszty wyżywienia, zajęcia ponadwymiarowe, współorganizacja wycieczek i wyjazdów dzieci, okolicznościowe upominki dla dzieci, udział w teatrzykach i spektaklach organizowanych w Przedszkolu, programy dydaktyczne dla dzieci i nauczycieli.

§ 35

Organ prowadzący podpisuje z rodzicem umowę cywilnoprawną o świadczenie usług w Przedszkolu.

§ 36

Organ prowadzący może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do placówki w następujących przypadkach:
1) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu Przedszkola i regulaminów obowiązujących w Przedszkolu,
2) zalegania z odpłatnością za pobyt w Przedszkolu powyżej 3 miesięcy,
3) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc, niezgłoszenia tego faktu i braku kontaktu z rodzicami,
4) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, personelu Przedszkola oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w Przedszkolu trybu postępowania.

§37

Rodzice płacą za wyżywienie dla dzieci w formie cateringu ( firma zew.) Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala firma cateringowa.

§ 38

Rodzice dziecka decydują o liczbie spożywanych posiłków przez dziecko. Powinna być ona dostosowana do liczby godzin przebywania dziecka w Przedszkolu.

§ 39

Placówka może być miejscem nieodpłatnych staży i praktyk: pedagogicznych, kierowniczych i innych.

 


Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 40

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 41

1. Statut może być zmieniony przez organ prowadzący. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości pracownikom nie później niż na 7 dni przed ich wejściem w życie. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów Przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.
2. Statut Przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.
3. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora Przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.
4. Z treścią Statutu Przedszkola można zapoznać się w biurze Przedszkola oraz na stronie internetowej Przedszkola.

§ 42

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

§ 43

Statut Niepublicznego Przedszkola Nutka w Pogórzu - Kosakowo w powyższym brzmieniu wchodzi w życie

z dniem 20.12.2018r.
Kosakowo, 12.09.2018r.